زمان حضور اساتید گروهها

 

 

ساعت حضور اساتید دانشکده فنی و مهندسی در نیمسال ا ول ۹۸ - ۹۷

گروه صنایع دریایی
دکتر محمد اسدیان قهفرخی دانلود
دکترمجید قدسی حسن آباد دانلود
دکتر سعید کاظمی دانلود

 

 

گروه مواد

زمان حضور معاونت دانشکده آقای دکتر نجفی

آقای دکتر افشار مقدم

آقای دکتر علیرضا عباسی

آقای دکتر محمد اردستانی

آقای دکتر محمد باوند

آقای دکتر اسمعیل زاغی

آقای دکتر امیررضا فرنیا

آقای دکتر فیاض

خانم دکترارغوان کاظمی

آقای دکتر علیرضا خدابنده

آقای دکتر مسعود افشین

آقای دکتر محمد معظمی گودرزی

آقای دکتر هاشم موسوی انیجدان

آقای دکتر محمد جواد نیری

خانم دکتر ناهید پیر هادی

خانم دکتر موسوی کاشی اعظم

 

گروه صنایع دریایی

آقای دکتر سعید کاظمی

آقای دکتر فرهود آذرسینا

آقای دکتر مجید قدسی حسن آباد

 

گروه معدن

دکتر مصر اوغلی

دکتر معصومه کرد پریجائی

دکتر سید مصلح افتخاری

دکتر کامران گشتاسبی

دکتر علی نقی دهقان

دکتر فرشاد رشیدی نژاد

 

گروه هوافضا

دکتر مند علی

دکترآقایی طوق

دکتر هاشمیان

دکتر بازوکی

دکتر ثابت قدم

دکتر اسدی

دکتر نجاتی

دکتر محمودی

 

گروه صنایع دریایی

دکتر اسدیان