معرفی آزمایشگاه ها

 

نام آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه شماره تماس مکان آزمایشگاه تجهیزات آزمایشگاه
آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح خانم انصاری ۴۴۸۶۸۴۰۱-۲۰-(۶۶۴۲) دانشکده فنی و مهندسی دانلود
آزمایشگاه SEM خانم عشقی ۴۴۸۶۸۴۰۱-۲۰-(۶۶۰۹) دانشکده فنی و مهندسی دانلود