کارمندان دانشکده فنی و مهندسی

نام قسمت نام مسئول شماره مستقیم شماره داخلی آدرس دانشکده
مسئول دفتر ریاست دانشکده آقای احسان آقاعلیخانی - ۶۷۰۰ فنی و مهندسی
مدیر آموزش آقای محمد حسنی ۴۴۸۶۸۴۰۶ ۶۶۱۵ فنی و مهندسی
کارشناس آموزش مهندسی هوا فضا آقای حسن شیرزاد ___ ۶۶54 فنی و مهندسی
کارشناس آموزش مهندسی معدن، نساجی و مواد آقای محسن عباس نژاد ___ ۶۶۴۰ فنی و مهندسی
کارشناس آموزش مهندسی صنایع دریایی آقای امیر داودی ___ ۶۶۱۰ فنی و مهندسی
کارشناس آموزش مهندسی هسته ای و پرتوپزشکی خانم کرمی ___ ۶۶79 فنی و مهندسی
کارشناس آموزش مهندسی مواد خانم میترا صفارزاده ___ ۶۶۴۵ فنی و مهندسی
کارشناس مسئول امور دانش آموختگان آقای داراب جبارپور ___ ۶۶۴۷ فنی و مهندسی
بایگان امور دانش آموختگان آقای داماد وطن پرست ___ ۶۶۵۴ فنی و مهندسی
کارشناس مهندسی صنایع (ارشد و دکتری) آقای محمدصادق قدیمی ___ ۶۶۷۸ فنی و مهندسی
کارشناس امور هیأت علمی و امور برنامه ریزی خانم فرزانه عبدالهی   ۶۶۱۲ فنی و مهندسی
خدمات ماشینی خانم فرزانه پاکرو ___ ۶۶۶۵ فنی و مهندسی
      ۶۶۷۳ فنی و مهندسی
کنترل کلاس های ساختمان دانشکده آقای مهدی دربندی ___ ۶۶۶۰ فنی و مهندسی
کنترل کلاس های ساختمان آزمایشگاه آقای مهدی ارجمندی ___ ۶۶۳۲ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
بایگانی آموزش آقای مهدی احمدی ___ ۶۶۰۱ فنی و مهندسی
رئیس اداره امور دانشجویی و فرهنگی آقای رحیم عبدی   ۶۶۶۲ فنی و مهندسی
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی آقای هادی فیروزی ___ ۶۶۰۳ فنی و مهندسی
کارشناس مسئول امور پژوهش آقای آذرباد   ۶۶۰۵ فنی و مهندسی
کارشناس امور پژوهش آقای مصطفی مردی ___ ۶۶۴۳ فنی و مهندسی
کارشناس امور پژوهش خانم فاطمه نعمتی ___ ۶۶۲۷ فنی و مهندسی
سایت کامپیوتر ۱ آقای احمد نوری ___ ۶۶۷۰ فنی و مهندسی
سایت کامپیوتر ۱ خانم فرنوش فدائی ___ ۶۶۶۹ فنی و مهندسی
سایت کامپیوتر ۲ خانم اعظم سطوتی ___ ۶۶۸۶ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
آزمایشگاه SEM خانم سیما عشقی ___ ۶۶۷۴ فنی و مهندسی
آزمایشگاه TEM آقای محمدرضا نورانی ___ ۶۶۳۶ فنی و مهندسی
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی آقای مهران لطفی ___ ۶۶۵۲ فنی و مهندسی
آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح خانم پروانه انصاری ___ ۶۶۴۲ فنی و مهندسی
آزمایشگاه ریزشبکه و الکترونیک قدرت آقای امیر صادقی ___ ۶۶۲۶ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
کارشناس امور آزمایشگاه ها آقای ابراهیم خسروی ___ ۶۶۱۹ فنی و مهندسی
کارشناس آموزش های آزاد خانم میترا پناه خواه ___ ۶۶۲۱ فنی و مهندسی
کارشناس آزمایشگاه سازه و ژئوتکنیک آقای مسعود محبی ___ 6609 فنی و مهندسی
رئیس اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها آقای محمدرضا مدنی پور ___ ۶۶۲۸ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
آزمایشگاه ترمودینامیک آقای محمد قربانی ___ ۶۶۶۳ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
آزمایشگاه انتقال حرارت آقای شاهرودی ___ ۶۶۸۷ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
آزمایشگاه سیالات آقای دیزجی ___ ۶۶۳۵ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
آزمایشگاه مقاومت مصالح آقای حیدرزاده ___ ۶۶۳۴ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
آزمایشگاه کنترل فرآیند آقای جمشید جدی ___ ۶۶۳۹ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
بسیج دانشجویی ___ ۴۴۸۲۹۰۰۲ __ فنی و مهندسی
رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی آقای شهرام مستقیمی   ۶۶۲۵ فنی و مهندسی
دبیرخانه آقای امید عاقلی   ۶۶۸۴ فنی و مهندسی
دبیرخانه آقای کیوان اصفهانی ___ ۶۶۲۴ فنی و مهندسی
انبار و تدارکات آقای امیر نیک مهر ___ ۶۶۸۲ فنی و مهندسی
امور مالی آقای امید رضایی ___ ۶۶۵۱ فنی و مهندسی
سمعی بصری و خدمات فنی آقای امیر صادقی ___ ۶۶۸۳ فنی و مهندسی
سالن خوارزمی آقای کولیوند ___ ۶۶۵۰ فنی و مهندسی
امور تغذیه   ___ ۶۶۷۲ فنی و مهندسی
توزیع غذا خانم شهناز نظیفی دریانی ___ ۶۶۷۸ فنی و مهندسی
تکثیر اداری   ___ ۶۶۶۴ فنی و مهندسی
تأسیسات و موتورخانه ___ ___ ۶۶۸۹ فنی و مهندسی
آبدارخانه طبقه اول آقای روح اله فرجی ___ ۶۶۲۳ فنی و مهندسی
آبدارخانه طبقه دوم آقای آیت احمدی ___ ۶۶۱۸ فنی و مهندسی
آبدارخانه طبقه سوم آقای قاسم تیزهوش ___ ۶۶۴۹ فنی و مهندسی
آبدارخانه ساختمان آزمایشگاه آقای رضا سلمانی ___ ۶۶۹۵ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
    ۴۴۸۶۸۴۰۱ ۶۶۹۰  
    ۴۴۸۶۸۴۰۲    
    ۴۴۸۶۸۴۰۳    
    ۴۴۸۶۸۴۰۸    
    ۴۴۸۶۸۴۰۹    
    ۴۴۸۶۸۴۱۴    
تلفنخانه آقای بهمن غلامحسینی ۴۴۸۶۸۴۱۵   فنی و مهندسی
    ۴۴۸۶۸۴۱۶    
    ۴۴۸۶۸۴۱۷    
    ۴۴۸۶۸۴۱۸    
    ۴۴۸۶۸۴۱۹    
    ۴۴۸۶۸۴۲۲    
    ۴۴۸۶۸۴۲۳    
    ۴۴۸۶۸۴۲۵    
    ۴۴۸۶۸۴۲۶    
دفتر حفاظت برادران ___   ۶۶۰۶ فنی و مهندسی
دفتر حفاظت خواهران ___ ___ ۶۶۷۴ فنی و مهندسی
حفاظت ساختمان آزمایشگاه ___ ___ ۶۶۶۶ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)
بوفه ___ ۴۴۸۶۸۴۹۳ __ فنی و مهندسی
تکثیر دانشجویی ___ ۴۴۸۶۸۴۹۴ __ فنی و مهندسی (آزمایشگاه مجاور)