مهندسی ورزش

 

سرپرست گروه مهندسی ورزش وب سایت
دکتر ابوسعید رشیدی  

 

اساتید گروه مهندسی ورزش وب سایت
دکتر رضا سارنگ  
دکتر مهدی کمالی دولت آبادی