مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه صنایع دریایی وب سایت
دکتر سعید کاظمی  

 

اساتید گروه صنایع دریایی وب سایت
دکتر مهدی آذر سینا  
دکتر محمد اسدیان قهفرخی  
دکتر مجید قدسی حسن آباد