مدیر گروه و اساتید گروه

 

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
آقای دکتر علی محمودی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mahmoodi/fa

ساختمان ابن سینای C، بال غربی، اتاق 104

                      

 

 

اساتید گروه مهندسی هوا فضا وب سایت
دکتر امیرحسین هاشمیان http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hashemian/fa
دکتر علیرضا داوری http://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa
دکتر فریدون ثابت قدم http://faculty.srbiau.ac.ir/f-sabet/fa
دکتر فرشاد پازوکی http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa
دکتر داود اسدی هندوستانی http://faculty.srbiau.ac.ir/d-asadi/fa
دکتر رضا آقایی طوقی http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/fa
دکتراشکان نجاتی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-nejati/fa
دکتر مهدی مندعلی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa