مدیر گروه و اساتید گروه

 

 

مدیر گروه مهندسی هوا فضا وب سایت
آقای دکتر علی محمودی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mahmoodi/fa

 

 

 

اساتید گروه مهندسی هوا فضا وب سایت
دکتر امیرحسین هاشمیان http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hashemian/fa
دکتر علیرضا داوری  
دکتر فریدون ثابت قدم  
دکتر فرشاد پازوکی  
دکتر داود اسدی هندوستانی  
دکتر رضا آقایی طوقی  
دکتراشکان نجاتی  
دکتر مهدی مندعلی