مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه مهندسی هسته‌ای وب سایت
دکتر فرشید باباپور http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

 

اساتید گروه مهندسی هسته‌ای وب سایت
دکتر میترا اطهری http://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa
دکتر الهام سعید زاده  
دکتر علی پذیرنده  
دکتر غلامرضا جهانفرنیا  
دکتر محسن خردمند سعدی  
دکتر محمد ره گشای  
دکتر مسعود منصوری  
دکتر اصغر حدادی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa 
دکتر محمد حسن طلب  
دکتر داریوش سرداری لودرچه