مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر فرزاد موحدی سبحانی http://faculty.srbiau.ac.ir/f-movahedi/fa دانشکده فنی، طبقه دوم، اتاق گروه صنایع 44868421-30 داخلی 6696

 

اساتید گروه مهندسی صنایع وب سایت
دکتر محمد حاجی مولانا http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa
دکتر محد خلیل زاده http://faculty.srbiau.ac.ir/m-khalilzadeh/fa
دکتر عباس سقائی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-saghaie/fa
دکتر امیر عزیزی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-azizi/fa 
دکتر اسماعیل نجفی http://faculty.srbiau.ac.ir/e-najafi/fa
دکتر سید احمد یزدیان http://faculty.srbiau.ac.ir/a-yazdian/fa