مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه مهندسی صنایع وب سایت
دکتر فرزاد موحدی سبحانی http://faculty.srbiau.ac.ir/f-movahedi/fa

 

اساتید گروه مهندسی صنایع وب سایت
دکتر محمد حاجی مولانا http://faculty.srbiau.ac.ir/m-molana/fa
دکتر محد خلیل زاده  
دکتر عباس سقائی  
دکتر امیر عزیزی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-azizi/fa 
دکتر اسماعیل نجفی  
دکتر سید احمد یزدیان