مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه مهندسی مواد - ساخت و شناخت مواد وب سایت
دکتر محمد معظمی گودرزی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-moazami/fa
 
مدیر گروه مهندسی مواد - مواد غیر فلزی و حفاظت مواد وب سایت
دکتر ارغوان کاظمی نافچی  

 

اساتید گروه مهندسی مواد وب سایت
دکتر محمد ابراهیم نیا  
دکتر محمد اردستانی  
دکتر کاوه ارزانی http://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa
دکتر آرمین اسمعیل زاغی  
دکتر محمد رضا افشار مقدم زنجانی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa
دکتر محمد باوند وندچالی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa
دکتر ناهید پیرهادی تواندشتی  
دکتر رضا حقایقی http://faculty.srbiau.ac.ir/r-haghayeghi/fa
دکتر علیرضا خدابنده http://faculty.srbiau.ac.ir/a-khodabandeh/fa 
دکتر علیرضا عباسی  
دکتر امیررضا فرنیا  
دکتر عبدالعلی فیاض  
دکتر افشین مسعودی  
دکتر سید هاشم موسوی انیجدان  
دکتر اعظم موسوی کاشی  
دکتر حمیدرضا نجفی دژه منفرد  
دکتر محمد جواد نیری