مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه مهندسی معدن وب سایت
دکتر کاوه آهنگری  

 

اساتید گروه مهندسی معدن وب سایت
دکتر سید مصلح افتخاری  
دکتر علی نقی دهقان  
دکتر فرشاد رشیدی نژاد  
دکتر معصومه کرد پریجانی  
دکتر شاهین مصراوغلی