مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه مهندسی نساجی وب سایت
دکتر ابوسعید رشیدی  

 

اساتید گروه مهندسی نساجی وب سایت
دکتر ابوسعید رشیدی  
دکتر ایرج قاضی سعیدی  
دکتر مهدی کمالی دولت آبادی  
دکتر مهدی ورسه ای  
دکتر صفدر اسکندرنژاد