مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر ابوسعید رشیدی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa دانشکده فنی، طبقه دوم، اتاق گروه مهندسی نساجی 44868421-30 داخلی6633

 

اساتید گروه مهندسی نساجی وب سایت
دکتر ابوسعید رشیدی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa
دکتر ایرج قاضی سعیدی http://faculty.srbiau.ac.ir/r-ghazi/fa
دکتر مهدی کمالی دولت آبادی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kamali/fa
دکتر مهدی ورسه ای http://faculty.srbiau.ac.ir/m-varseie/fa
دکتر صفدر اسکندرنژاد http://faculty.srbiau.ac.ir/s-eskandarnejad/fa