برد پژوهشی

 

تفکیک رشته های کارشناسان پژوهش و شماره تماس دفتر پژوهش دانشکده فنی و مهندسی


شماره تماس دانشکده: ۳-۴۴۸۶۸۴۰۱ شماره فکس دانشکده: ۴۴۸۶۸۴۷۱

سرکار خانم نعمتی: کارشناس محترم رشته های مهندسی هسته ای، مهندسی صنایع و مهندسی پلیمر (داخلی: ۳۰۵)


جناب آقای شربتی: کارشناس محترم رشته های مهندسی شیمی، مهندسی نساجی و مهندسی معدن (داخلی: ۲۲۹)


جناب آقای مردی: کارشناس محترم رشته مهندسی عمران (داخلی: ۲۹۰)