درباره دانشکده

دانشکده فنی و مهنـدسی با زیربنای 6500 متر مربع و در پنج طبقه یکی از17 دانشکده ومراکز تحقیقاتی واحد علوم و تحقیقات می باشـد . در مجاورت این دانشکده ساختمان آزمایشگاههـا با زیر بنای 2700 متـر مربع و در دو طبقـه قـرار گرفتـه است . این دانشکـده دارای 1532 دانشـجو در مقطع کارشناسـی ، 1868 دانشجـو در مقطع کارشناسی‌ارشد و 769 دانشجو در مقطع دکتری می باشد.
فعالیـت آموزشی و پژوهشی دانشکـده برای مقاطع دکتری ، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی ارائه می گردد.
رشتـه های تحصیلی فعال در حال حاضر شامـل 30 رشتـه در 11 گرایش در مقطع کارشناسی و 11 رشتـه و35 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 11 رشته و 30 گرایش در مقطع دکتـری می باشد.
تعداد اعضـای هیأت علمی دانشکـده 141 نفر می باشد که علاوه بر این تعداد حدود 200نفر استاد مدعو نیز درهرترم، امورآموزشی و پژوهشی دانشجویان را با هماهنگی مدیران گروههای آموزشی انجام می دهند.
تعداد دانشجویان فعال دانشکده در کلیه مقاطع در حال حاضر 3969 نفر می باشند و تا کنون حدود 2817 نفر در مقاطع و رشته‌های مختلف فارغ‌التحصیل گردیده اند.