محل استقرار دفاتر مدیران گروهها


محل استقرار دفاتر مدیران محترم گروه های تخصصی دانشکده فنی و مهندسی

 
گروه های تخصصی دانشکده فنی و مهندسی محل استقرار دفاتر مدیران محترم گروه های تخصصی دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی نساجی ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - طبقه دوم
گروه مهندسی صنایع ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - طبقه دوم
گروه مهندسی عمران (راه و ترابری - ژئوتکنیک- سازه و زلزله) ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - طبقه دوم
گروه مهندسی معدن ساختمان دانشکده فنی و مهندسی - طبقه دوم
گروه مهندسی عمران آب ساختمان آزمایشگاه مجاوردانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی عمران (مدیریت ساخت و حمل و نقل) ساختمان آزمایشگاه مجاوردانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی شیمی ساختمان آزمایشگاه مجاوردانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی پلیمر ساختمان آزمایشگاه مجاوردانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی ورزش ساختمان آزمایشگاه مجاوردانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی هسته ای ساختمان جدید فیزیک پلاسما - طبقه سوم