استادان گروه


اساتید محترم گروه مهندسی صنایع

دکتر سید محمد حاجی مولانا رزومه
دکتر بهزاد آشتیانی رزومه
دکتر سهیل سعدی نژاد رزومه
دکتر علی حسین زاده کاشان رزومه
دکتر سید اسماعیل نجفی رزومه