سرفصل و سیلابس

 

 

جدول 1: دروس جبرانی کارشناسی ارشد استخراج معدن

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

زمان مناسب جهت اخذ درس

جمع

نظری

عملی

1

ریاضیات مهندسی جبرانی

3

51

51

-

نیمسال اول

2

روش تحقیق

2

34

34

-

-

جمع

5

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2: دروس الزامی کارشناسی ارشد استخراج معدن

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

زمان مناسب جهت اخذ درس

جمع

نظری

عملی

1

بررسی فنی و اقتصادی

2

34

34

-

نیمسال اول

2

ریاضیات پیشرفته

3

51

51

-

نیمسال دوم

3

آتشباری پیشرفته

2

34

34

-

نیمسال سوم

4

مکانیک سنگ پیشرفته

3

51

51

-

نیمسال اول

5

معادن روباز پیشرفته

2

34

34

-

نیمسال دوم

6

استخراج زیرزمینی پیشرفته

3

51

51

-

نیمسال دوم

7

سمینار

2

34

34

-

نیمسال دوم

8

پایان‏نامه

6

-

-

-

-

جمع

23

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3: دروس اختیاری کارشناسی ارشد استخراج معدن

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

زمان مناسب جهت اخذ درس

جمع

نظری

عملی

1

تهویه پیشرفته

2

34

34

-

 

2

مدیریت صنعتی

2

34

34

-

 

3

حفر چاه و تونل پیشرفته

2

34

34

-

نیمسال دوم

4

تحقیق در عملیات 2

2

34

34

-

نیمسال اول

5

ترابری پیشرفته

2

34

34

-

نیمسال اول

6

کانه‏آرایی پیشرفته

2

34

34

-

 

7

مدلسازی و شبیه‏سازی در معادن

2

34

34

-

 

8

روشهای عددی

2

34

34

-

 

9

ژئوتکنیک پیشرفته

2

34

34

-

نیمسال دوم

10

کاربرد مواد معدنی

2

34

34

-

 

11

اقتصاد مواد معدنی

2

34

34

-

 

12

اقتصاد بین‏الملل

2

34

34

-

 

13

مهندسی محیط زیست

2

34

34

-

نیمسال اول

14

تکنولوژی زغال‏سنگ

2

34

34

-

 

15

ژئواستاتیستیک

2

34

34

-

 

16

نمونه‏برداری

2

34

34

-

 

17

مهندسی حفاری

2

34

34

-

 

18

مباحث ویژه در استخراج معادن

2

34

34

-

نیمسال دوم

جمع

23