ساختار پژوهش دانشکده

 

- مدیر پژوهش دانشکده: دکتر شاهین مصراوغلی

- کارشناسان پژوهش دانشکده

            خانم فاطمه نعمتی (مهندسی هسته ای، مهندسی سازه دریا، مهندسی ورزش، مهندسی معدن، مهندسی نساجی)   

            آقای مصطفی مردی (مهندسی صنایع)

            آقای مرتضی آذرباد (مهندسی مواد، مهندسی هوافضا)