گروه مهندسی شیمی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۶ رشته مهندسی شیمی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۶ به بعد رشته مهندسی شیمی

برنامه‬ ترمیک‬ پذیرفته‬ شدگان‬ دوره‬ دکتری‬ سال‬ ۹۵‬ رشته‬ شیمی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی شیمی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی شیمی

 

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش پلیمر

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش پلیمر

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش صنایع غذایی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش صنایع غذایی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش مهندسی فرآیند

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش مهندسی فرآیند

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش فرآیندهای جداسازی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش فرآیندهای جداسازی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش محیط زیست

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۶ گرایش محیط زیست

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش پلیمر

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش پلیمر

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش صنایع غذایی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش صنایع غذایی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش مهندسی فرآیند

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش مهندسی فرآیند

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش فرآیندهای جداسازی

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش فرآیندهای جداسازی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش محیط زیست

چارت درسی انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ گرایش محیط زیست

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵