گروه مهندسی پرتوپزشکی و هسته ای

 

 

در حال بروزرسانی

سرفصل کارشناسی رشته مهندسی هسته ای مصوب وزارت علوم

اطلاعیه مورخ ۹۵/۲/۱۲
فرم و مراحل اخذ پروژه
فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
چارت درسی
فرم و مراحل اخذ کارآموزی

آیین نامه آموزشی دکتری
راهنمای انتخاب واحد دکتری
روند تصویب پروپوزال دکتری
سر فصل دروس دکتری
فرم پروپوزال دکتری
شیوه کار کردن بانرم افزار ثبت پروپوزال

آیین نامه آموزشی ارشد
راهنمای انتخاب واحد ارشد
روند تصویب پروپوزال ارشد
سر فصل دروس ارشد
فرم پروپوزال ارشد
شیوه کار کردن بانرم افزار ثبت پروپوزال

چارت آموزشی و مقررات لازم جهت اخذ واحد مربوط به گروه  مهندسی هسته ای مقطع کارشناسی
فرم کارآموزی پرتو پزشکی
فرم پروژه پرتو پزشکی
نحوه نگارش پروژه پرتو پزشکی

سرفصل دروس مقطع دکتری

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل مصوب وزارت علوم رشته کارشناسی مهندسی هسته ای

کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی