گروه مهندسی پرتوپزشکی و هسته ای

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری

سرفصل دروس مقطع دکتری

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع دکتری سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - گداخت هسته ای

 

برنامه ترمیک دوره دکتری رشته مهندسی هسته ای - انرژی هسته ای

برنامه ترمیک دوره دکتری رشته مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشدودکتری سال ۹۵ مهندسی هسته ای-رآکتور و انرژی هسته ای

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودیهای جدید نیمسال اول ۹۶-۹۵ (مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی)

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مندسی هسته ای - راکتور

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشدسال ۹۵ رشته مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت و مواد هسته ای

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک (پرتو پزشکی)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک (پرتو پزشکی)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست دو (پرتوپزشکی)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک (هسته ای)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست دو (هسته ای)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست سه (هسته ای)