گروه مهندسی پرتوپزشکی و هسته ای

 

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری رشته پرتوپزشکی

سرفصل دروس مقطع دکتری رشته پرتوپزشکی

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع دکتری سال ۹۶ به بعد رشته مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته پرتوپزشکی

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته پرتو پزشکی

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - گداخت هسته ای

برنامه ترمیک و راهنمای انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۶ به بعد مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

 

برنامه ترمیک دوره دکتری رشته مهندسی هسته ای - انرژی هسته ای

برنامه ترمیک دوره دکتری رشته مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشدودکتری سال ۹۵ مهندسی هسته ای-رآکتور و انرژی هسته ای

راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودیهای جدید نیمسال اول ۹۶-۹۵ (مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی)

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای - راکتور

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت و مواد هسته ای

 

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک (پرتو پزشکی)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک (پرتو پزشکی)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست دو (پرتوپزشکی)

 

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست یک (هسته ای)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست دو (هسته ای)

دروس ارائه شده نیمسال اول ۹۶-۹۵ لیست سه (هسته ای)