گروه مهندسی عمران

چارت برنامه درسی پذیرفته شدگان مقطع دکتری رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی - محیط زیست - مدیریت منابع آب

چارت برنامه درسی نیمسال اول ۹۷-۹۶ پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

چارت برنامه درسی نیمسال اول ۹۷-۹۶ پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل

 

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایشهای مدیریت منابع آب و سازه های هیدرولیکی

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۶ رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

چارت برنامه درسی نیمسال اول و دوم ۹۷-۹۶ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال ۹۶ رشته مهندسی عمران

 

چارت برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش معماری کشتی - سازه کشتی

چارت برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

چارت برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت وحمل و نقل (درخصوص پر بودن ظرفیت دروس)

 

برنامه ترمیک پذیرفته شدگان دوره دکتری رشته مهندسی عمران گرایشهای مدیریت‬ ساخت‬ -‬ سازه‬ زلزله‬ -‬ حمل‬ و‬ نقل‬ -‬ راه‬ و‬ ترابری‬ -‬ ژئوتکنیک

 

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران مدیریت ساخت

 

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران حمل و نقل

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران - زلزله

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران - سازه

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران - راه ترابری

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

راهنمای انتخاب واحد و برنامه ترمیک پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران (آب-- محیط زیست -- سازه های هیدرولیکی)

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران مدیریت ساخت

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران حمل و نقل

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران -زلزله

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران -سازه

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهندسی عمران -راه ترابری

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهندسی عمران -ژئوتکنیک

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت و حمل و نقل

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه و زلزله