گروه مهندسی عمران

چارت برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت وحمل و نقل (درخصوص پر بودن ظرفیت دروس)

 

برنامه ترمیک پذیرفته شدگان دوره دکتری رشته مهندسی عمران گرایشهای مدیریت‬ ساخت‬ -‬ سازه‬ زلزله‬ -‬ حمل‬ و‬ نقل‬ -‬ راه‬ و‬ ترابری‬ -‬ ژئوتکنیک

 

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران مدیریت ساخت

 

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران حمل و نقل

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران - زلزله

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهنسی عمران - سازه

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران - راه ترابری

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک

راهنمای انتخاب واحد و برنامه ترمیک پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵ رشته مهندسی عمران (آب-- محیط زیست -- سازه های هیدرولیکی)

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران مدیریت ساخت

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران حمل و نقل

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران -زلزله

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهنسی عمران -سازه

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهندسی عمران -راه ترابری

راهنمای انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۵ رشته مهندسی عمران -ژئوتکنیک

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت و حمل و نقل

لیست دروس جبرانی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه و زلزله