اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی عمران

 

جلسه دفاعیه آقای کیانوش محسنی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیرارسلان شاه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای شراگیم احمد زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای احمد رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری - سازه کشتی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید عرفان کشفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید صحبتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی مواد

 

جلسه دفاعیه خانم محبوبه واثقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رستم یادگاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهشاد غریب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای صمد صفرزاده خسروشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای خشایار گرگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی عقیلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی دالوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهشاد غریب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سارا ملک دانشجوی دکتری رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-مواد پیشرفته روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا هراتیان کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای داوود عباسی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید مجید میرهاشمی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا حسینی فر کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رسول اخوت کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا حسینی فر کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای زهیر سراجان دانشجوی دکتری رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-مواد پیشرفته روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا شعبان زاده کویخی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا علمی لیقوان کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهناز عنایتی جزی دانشجوی دکتریرشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی متالورژی و مواد روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حجت صداقت کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر حسین رستمی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شیرین طایفه حاجی حسینی خامنه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای اسفندیار حاجی بابا گذر گنجی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۶۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مسعود رستم زاده سرشکه کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد- سرامیک روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرزاد باستانی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهزاد خواجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر سالار دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای کیانوش طلایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر محمد گوهر بخش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نسرین احمدی دانشجوی دکتری رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی متالورژی و مواد- مواد پیشرفته روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ساعت...برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امین کوکبی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- مواد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای راد ربیعی فرد کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۸۷ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید اسدی کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عرفان شریفی کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ملیحه زارعی دانشجوی دکتری رشته مهندسی مواد - مواد پیشرفته روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای خشایار بیرامی کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رامین حجازی نیا کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی نظری زده کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم آیدا جلالی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - شناسایی و شناخت مواد روز دو شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای هادی سادات کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته‌ای -پرتوپزشکی

 

جلسه دفاعیه آقای علی فالیزکاران یزدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی اسکندری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم طیبه اکبر زاده چینی فروش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مائده مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم حمیده ریاحی مدوار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مژگان طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سالار امجدی زنجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا علیشیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم عارفه تیموری طولابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی شیر پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر حسین یحیوی زنجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهار شنبه مورخ ۲۶/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم صدیقه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سارا کمال پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید احسان فاطمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای دانیال شکیبا کیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سارا کمال پور دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد رضا فتحعلی زاده ملاباشی دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

 

جلسه دفاعیه آقای آرمین فریدی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دو شنبه مورخ ۰۸/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محسن قراگوزلو دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دو شنبه مورخ ۲۶/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهنام رحمانی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دو شنبه مورخ ۱۷/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرمین ناخدازاده دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دو شنبه مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای جعفر الهیاری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید امیر حسین کاظمی نیک دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای وحید آهنی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عباس شرفی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محسن میر محمدی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دوشنبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

 


 

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

 

جلسه دفاعیه آقای ایمان غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز دوشنبه مورخ ۰۸/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حامد ابوالفتحی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز دوشنبه مورخ ۰۸/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم الینا سادات معصومی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای روزبه ایاسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میلاد نوذری میرارکلایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مونا اخوان مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم معصومه نبی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم الناز شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم هدیه شاکری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد ارفعی اسکویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ملیکا سادات بنی هاشمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مائده پناهنده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای غلامعباس تیموری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۰۷/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حامد جعفر زنجانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت: ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا حاجی اسفندیاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم یاسمن صالح آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۰۶/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی خانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی روز چهارشنبه مورخ ۰۳/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم متین ابراهیم نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز چهار شنبه مورخ ۰۳/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسین مفیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز سه شنبه مورخ ۰۲/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم لاوان گرامی پرور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز سه شنبه مورخ ۰۲/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای نوید تربی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی روز شنبه مورخ ۲۹/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم هما قاسمی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع روز شنبه مورخ ۲۹/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم اعظم ساداتی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای کامیار کرمانشاهچی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای اشکان نوآور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسن ناصری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - اتوماسیون روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای وحید عبداله زاده دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع -برنامه ریزی تولید روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی کیلیی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم عقیله شکوری دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم هدیه کرم نی‌ای فر دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

 

جلسه دفاعیه خانم صدف سلیمانیان دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۰۳/‏۱۱/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مارال محمد زاده دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۱۹/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عبدالمجید قهوه‌ای دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم گلناز پروا دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۹۷‬ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هوا فضا

 

جلسه دفاعیه آقای میثم یوسفی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز شنبه مورخ ۵۲/‏۱۰/‏۹۷‬ سا عت ۱۵۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرزاد حمه ویسی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز دو شنبه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۹۷‬ سا عت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهتاب زندی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز چهار شنبه مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۹۷‬ سا عت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا امیری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ سا عت ۱۴:۴۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی حیدری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شادی صفری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۱۳/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدرضا غلامی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۱۳/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهرداد یوسف ساره دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۲:۵۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مختار سنجابی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرید کدخدازاده دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز دوشنبه مورخ ۱۹/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سپیده ساسانی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز دوشنبه مورخ ۱۲/‏۰۶/‏۹۷‬ برگزار می‌گردد.