اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی عمران

 

جلسه دفاعیه آقای سید عرفان کشفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید صحبتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی مواد

 

جلسه دفاعیه آقای رضا علمی لیقوان کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهناز عنایتی جزی دانشجوی دکتریرشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی متالورژی ومواد روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حجت صداقت کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر حسین رستمی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شیرین طایفه حاجی حسینی خامنه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای اسفندیار حاجی بابا گذر گنجی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۶۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مسعود رستم زاده سرشکه کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد- سرامیک روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرزاد باستانی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهزاد خواجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر سالار دهقانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد عباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای کیانوش طلایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر محمد گوهر بخش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نسرین احمدی دانشجوی دکتری رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی متالورژی و مواد- مواد پیشرفته روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۲۱ ساعت...برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امین کوکبی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد- مواد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای راد ربیعی فرد کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۸۷ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید اسدی کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عرفان شریفی کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ملیحه زارعی دانشجوی دکتری رشته مهندسی مواد - مواد پیشرفته روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای خشایار بیرامی کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رامین حجازی نیا کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی نظری زده کارشناسی ارشد رشته مواد غیر فلزی و حفاظت - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم آیدا جلالی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - شناسایی و شناخت مواد روز دو شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای هادی سادات کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد- مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته‌ای -پرتوپزشکی

 

جلسه دفاعیه خانم النا زنگنه دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد رضا ملکی کنیمی دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۹:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم امینی نژاد دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم رضوان عبدالی زهابی دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهره محبی دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مینا آقابراری دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - انرژی یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شیما طایفی دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - انرژی یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد.

جلسه پیش دفاعیه آقای علی طاهری دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای پرویز قربانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میثم علی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - راکتور شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سپیده محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - راکتور شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سپیده محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - مواد و چرخه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید حمید منافیان قهفرخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - مواد شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سعیده صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم افرا توانایان فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - راکتور چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سپیدرو خدابنده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - راکتور چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میلاد اله دادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - راکتور شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میثم نعمتی وناشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - مواد و چرخه سوخت شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمود الیاسکانلو علی بلاغی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - مواد و چرخه سوخت دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم پرستو محمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی دوشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نیلوفر آزادگان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۱ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر ممد مرادی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مصطفی اسماعیل طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

 

جلسه دفاعیه آقای جعفر الهیاری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید امیر حسین کاظمی نیک دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای وحید آهنی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عباس شرفی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محسن میر محمدی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دوشنبه مورخ ۲۶/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۴ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای احسان داداشی دانشجوی دکتری رشته مهندسی معدن چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی ایرانشاهی دانشجو ی کارشناسی ارشدرشته مهندسی معدن روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۳۱ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی غنی زاده ضرغامی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی معدن روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مسعود تجربه کار دانا دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.


 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

 

جلسه دفاعیه آقای مجتبی کیلیی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم عقیله شکوری دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم هدیه کرم نیای فر دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ساره سادات میرسلطانی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهرنوش ساعتچی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای خانم مهنوش سلیمانی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع - صنایع روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی صادقی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش ایزدپناهی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع - صنایع روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد حسین صالح کرمانی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عبداله حمیدی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -صنایع روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهرداد عسکری دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سحر امیدی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -صنایع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حمید قسمتی قوشچی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهزاد صمیمی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فروزان رضایی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه نیازمند دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امین عمو زاده دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -صنایعروز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فرنوش گلی پور دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شبنم شریف بیگلی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نگار صباغ کاشانی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سمیه دانشوری دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد تقی رییسی دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای جلیل مهرپویا دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۱ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شبنم امیریان دانشجوی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا ستوده انواری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهزاد مسلم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهشید رحمانی سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی رحمانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حشمت ا... درگاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم قاسم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه خلیلی کلاریجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا عبدی گنج آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر محمد قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سمانه قاسم کاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نگار روشن بین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- صنایع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

 

جلسه پیش دفاعیه آقای مازیار احراری دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سوگند یوسفی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ساینا بهبودی سراج دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم روژین بهبودی سراج دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا راثی زاده دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سمیرا افشون دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم پریچهر روزبهانی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مرضیه خبره دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای روح ا.. کمانی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم میرزایی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هوا فضا

 

جلسه دفاعیه آقای علیرضا امیری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ سا عت ۱۴:۴۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی حیدری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شادی صفری دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۱۳۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدرضا غلامی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۱۳۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهرداد یوسف ساره دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۲:۵۵ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مختار سنجابی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز سه شنبه مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرید کدخدازاده دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز دوشنبه مورخ ۱۹/‏۰۶/‏۹۷‬ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سپیده ساسانی دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هوافضا روز دوشنبه مورخ ۱۲/‏۰۶/‏۹۷‬ برگزار می‌گردد.