اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی مواد

جلسه دفاعیه آقای آرش اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می‌گردد.

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته‌ای -پرتوپزشکی

 

جلسه دفاعیه آقای امیر ممد مرادی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مصطفی اسماعیل طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

جلسه دفاعیه آقای احسان داداشی دانشجوی دکتری رشته مهندسی معدن چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۸ برگزار می‌گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

جلسه دفاعیه آقای علیرضا ستوده انواری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهزاد مسلم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهشید رحمانی سامانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۴ ساعت ۱۱ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی رحمانیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حشمت ا... درگاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم قاسم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه خلیلی کلاریجانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا عبدی گنج آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر محمد قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سمانه قاسم کاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۰ ساعت ۹ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نگار روشن بین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- صنایع روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳ برگزار می‌گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

جلسه دفاعیه خانم مرضیه خبره دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای روح ا.. کمانی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷ برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم میرزایی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می‌گردد.