اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی مواد

جلسه دفاعیه آقای بهروز دهقان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/07 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر حسین روحانی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/05 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی محبی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/11/5 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد خانزاده جوریایی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/10/30 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آخانم زاهده فرزان دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/10/09 ساعت 16:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد امین جوهری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/09/25 ساعت 13:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای دانش صفی خانی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/20 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم صدف اتحاد دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای عرفان عزیزی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 11:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امید غفوری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نسترن متقی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سیما مددی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم لیلا اسدالهی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانمعاطفه چراغان دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدصادق ساکی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدرسول حسن حوری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/09 ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا نظری هشتجین دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/11 ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نازنین اله یاری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعیدرضا دادخواه دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید شفیق دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/20 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای نعمت اله شهرویی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  0913 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا خانجانی مقتدر دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/16 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مسعود شمسایی زفرقندی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حمید نظری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/16 ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر سیاوشی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مصطفی چیت سازان دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 13:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امید سعدالدین نصردانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/11 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرشید کارپسندردانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/12 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سمیرا صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/11 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید مجتبی حسینی نصردانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/10 ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حمید الوند دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 15:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سینا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرهاد ابوالحسنی طرقی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سهراب معاونی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/13 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مروتعلی صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا غجری دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای دانیال بهروزی دانشجوی کارشناسی ارشد ی  مورخ  98/06/09 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای جاوید مشهدی حیدرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/04 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسام بیانی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/10 ساعت 8 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرشاد عروجی دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/09 ساعت 16 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرهاد احمدیان فر دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/09 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد   مورخ  98/06/06 ساعت 12 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای پیمان فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/09 ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رامین داودی فرکوش دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/09 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مژگان بزرگ نژاد نو بیجاری  دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/06 ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مرتضی دهقان دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/09 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم حاجی محمد حسن  دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/06 ساعت 8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیررضا نظری قهرودی  دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ  98/06/04ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای نیما مسِله گوها  دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/04 ساعت 9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای احمد نوریان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/05/15 ساعت 14برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عرفان اسماعیل زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/12 ساعت 13برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شادی مولانا دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/13 ساعت 10برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی نقی خانی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/11ساعت 9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسن ورزشکار دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/05/08ساعت 11برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سرور یوسفلی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/12ساعت 11برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عسگر سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/05/12ساعت 13برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهنام سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/11ساعت 14برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهران سعادتمند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد - جوشکاری روز دوشنبه مورخ 98/06/04ساعت 11برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سجاد تقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی مواد - جوشکاری روز سه شنبه مورخ 98/05/08ساعت 16برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم اعظم بیگی خردمند دانشجوی دکتری رشته ساخت و شناخت مواد - مهندسی متالورژی و مواد - مواد پیشرفته روز یکشنبه مورخ 98/03/23ساعت 10برگزار می‌گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته‌ای

جلسه دفاعیه خانم راضیه حدادی دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  3029 ساعت 16برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم شعبان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/10/23ساعت 15برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ممعصومه علیرضایی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/10/23ساعت 15برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محسن گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/10/23ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خام تهمینه عبدلی حامدی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/20ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عبدالمجید حامدی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/16ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا مونسی دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/17ساعت 11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا جمشیدیان دانشجوی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/17ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی وحید پور دانشجوی دکتری مورخ 98/06/13ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم طیبه کردورکانه دانشجوی دکتری مورخ 98/06/10ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای عرفان نبید دانشجوی دکتری مورخ 98/06/10ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سجاد عرب زاده دانشجوی دکتری مورخ 98/06/13ساعت 12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نازنین خسروی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/13ساعت 12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی وحید پور دانشجوی دکتری مورخ 98/06/13ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم لیدا امان الهی درچه  دانشجوی دکتری مورخ 98/06/16ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فائزه شجاعی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/12ساعت 9برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سعیده ایزدی یزدی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/12ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم پریا رستمی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/13ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ملیکا قیصری دانشجوی دکتری مورخ 98/06/16ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شکوفه جهانگیری دانشجوی دکتری مورخ 98/06/15ساعت 16 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا پرنمازی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/12ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ندا مهدی زادهدانشجوی دکتری مورخ 26ساعت 15 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مائده ملکی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/16ساعت 11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم آیسان پزشکی فر دانشجوی دکتری مورخ 98/06/16ساعت 12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حامد رضایی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/16ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد مرشدی توفیق دانشجوی دکتری مورخ 98/06/16ساعت 14:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم هستی مقدم فخرایی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/10ساعت 8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم لیلا عبادی فردویی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/13ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نسیم داستانی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/17ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم محبوبه ریاحی مدوار دانشجوی دکتری مورخ 98/06/10ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا شریفی دانشجوی دکتری مورخ 98/06/06ساعت 10برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی اصغر آتشین پنجه دانشجوی دکتری مورخ 98/06/09ساعت 10برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی صدیق دانشجوی دکتری مورخ 98/06/05ساعت 10برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم هستی نصیری دانشجوی دکتری مورخ 98/05/14ساعت 10برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم لیلا محمدیان دانشجوی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای مورخ 98/05/06 ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم الهه رجب بلوکات دانشجوی ارشد رشته مهندسی هسته‌ای مورخ 98/05/06 ساعت 12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محسن اسفندیاری دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی یکشنبه مورخ 98/04/24 ساعت 15 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی طاهری دانشجوی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای - پرتو پزشکی یکشنبه مورخ 98/04/16 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

جلسه دفاعیه آقای مرضا بستامی دانشجوی کارشدکتریرشته مهندسی صنایع مورخ 98/11/07 ساعت  13برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای شهرام ادیب فرد دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/21 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مرتضی حسن زاده دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/10/29 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی بستامی دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/10/29 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد احسان محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/07/15 ساعت 16 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای احمدرضا شجاعی  دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/11 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای روح اله نقی زاده دانشجوی دکتری مورخ  98/06/12 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای هادی میرمحمد میگونی دانشجوی دکتری مورخ  98/06/12 ساعت 16 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سینا امیری دانشجوی دکتری مورخ  98/06/13 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای شاهین رضوی دانشجوی دکتری مورخ  98/06/12 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای اکبر شیریان  دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/06 ساعت 13 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای رامین آذر فر دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/12 ساعت 16 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای پویا فدایی  دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/06/04 ساعت 15 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدمسیبی  دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/04/25 ساعت 11 برگزار می گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

جلسه دفاعیه آقای احسان مومنی دانشجوی دکتری  مورخ  98/11/21ساعت 15:30 رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید هادی موسوی نسب دانشجوی دکتری  مورخ  98/11/20ساعت 13:30 رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم معصومه زاهدی دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/19ساعت 14رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسین فارغ  دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/19ساعت 12رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجتبی آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/21ساعت 14:15رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم آرزو قمری دانشجوی  کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/20ساعت 14:30رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهره کچوئیان دانشجوی کارشناسی ارشد  مورخ  98/11/07ساعت 14:30رگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم اعظم سلطانزاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/11/07 ساعت  13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد جواد ارشدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/10/16 ساعت  9:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شیما شریعت زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/10/29 ساعت  13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد پارسا متین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/10/1 ساعت  12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا صابر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/10/23 ساعت  13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم سحر ایرجی راد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/10/1 ساعت  13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حامد محمد زنجانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/09/30 ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای احسان واعظی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/08/11 ساعت  11:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش محمدی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/07/28 ساعت  15:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای اکبر آقاجانلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/07/13 ساعت  12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای رامان رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/07/07 ساعت  13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سوروش گورانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ازهره کچوئیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  12 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم الناز اورج زاده دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نیلوفر امین الرعایا یمینی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  9:45 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم میترا فیروز فلاح دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم بنرجس نامداری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/16 ساعت  14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش غیاثی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم بهاره رحمانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  10:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهتاب میرزایی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مرتضی جوشقانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/10 ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر محمد پورزند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/09 ساعت  15:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم ریحانه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/10 ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نیلوفر عزیزی ماسوله دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/10 ساعت  8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم پگاه شایانی مهردانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/10 ساعت  8:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهرداد هنرمند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/10 ساعت  8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میلاد گلبو لنگرودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/10 ساعت  10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای پرهام احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/20 ساعت  13:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای وحید احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/06 ساعت  10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم راضیه اکبری طائمه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/05ساعت  11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم رویا سلیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/05ساعت  13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم آیناز اشتریان اصفهانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/05ساعت  15 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم شکری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/05ساعت  15:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نسیم پور سعید دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/05ساعت  14:30 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شادی محلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/06/05ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سیاوش رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/05/15ساعت  9 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم زاهده حیدری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/05/13ساعت  8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع مورخ 98/05/09ساعت  8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میلاد جعفری پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی تولید مورخ 98/04/29ساعت  11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای حمید رضا صیتی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی تولید مورخ 98/04/09ساعت  10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای پویا رهنما دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌ و بهره وری  مورخ 98/04/16ساعت  8 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نسترن خورده فروش دانشجوی  کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌ های اقتصادی و اجتماعی مورخ 98/04/22ساعت  11 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم شبنم باروتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌ و بهره وری مورخ 98/04/24ساعت 12برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم رز بال افشان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم‌ و بهره وری  مورخ 98/03/25ساعت 12برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم تانیا آقازاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی و اجتماعی  مورخ 98/02/22ساعت 12برگزار می‌گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

جلسه دفاعیه خانم نازنین منصوری شیرازی دانشجو ی کارشناسی ارشد مورخ 98/10/23 ساعت 14برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مسعود جاوید پناه دانشجوی دکتری رشته مهندسی نساجی مورخ 98/10/04 ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم بهاره کوچکی دانشجوی دکتری رشته مهندسی نساجی مورخ 98/10/17 ساعت 14برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای ممحمد هلالی دانشجوی دکتری رشته مهندسی نساجی مورخ 98/06/17 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای میثم سلمانی سنگتابی دانشجوی دکتری رشته مهندسی نساجی مورخ 98/06/13 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم نگار چمنکار دانشجوی دکتری رشته مهندسی نساجی مورخ 98/06/13 ساعت 14 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید ثناگو دانشجوی دکتری رشته مهندسی نساجی مورخ 98/06/06 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجید توکلی دانشجو ی کارشناسی ارشد مورخ 98/06/05 ساعت 13 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی شریفی قادری دانشجو ی کارشناسی ارشد مورخ 98/04/11 ساعت 10 برگزار می‌گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه لوایی دانشجو ی کارشناسی ارشد مورخ 98/03/20 ساعت 11 برگزار می‌گردد.

 

 

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هوا فضا

جلسه دفاعیه آقای رضا صفرزاده ثمرقندیان دانشجو ی ارشد مورخ 98/11/21 سا عت  8 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای حمید رضا امیریان نژاد دانشجو ی ارشد مورخ 98/11/21 سا عت  12برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای مهدی رضایی دانشجو ی ارشد مورخ 98/11/16 سا عت  12:30برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه خانم ساناز نیک آیین دانشجو ی ارشد مورخ 98/11/07 سا عت  12:30برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای مهدی عرب پور  دانشجو ی دکتری مورخ 98/05/20 سا عت 10برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای جواد رشیدی جعفری دانشجو ی دکتری مورخ 98/05/16 سا عت 12:30برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه خاآقای سید محمد حسین رضوری دهکردی دانشجو ی دکتری مورخ 98/05/16 سا عت 8:30 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه خانم عطیه ملکی دانشجو ی دکتری مورخ 98/05/17 سا عت 8:30 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای محمد عابد عابد زاده دانشجو ی دکتری مورخ 98/05/20 سا عت 16 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای امحمد علی بدری دانشجو ی دکتری مورخ 98/05/16 سا عت 10 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای الیاس چنگیزی فولادی دانشجو ی کارشناسی ارشد مورخ 98/05/20 سا عت 15 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای اشکان ناظری دانشجو ی کارشناسی ارشد مورخ 98/05/13 سا عت 8 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای رضا بختیاری دانشجو ی کارشناسی ارشد  مورخ 98/05/15 سا عت 7:30 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای نوید نادری دانشجو ی کارشناسی ارشد  مورخ 98/05/15 سا عت 8:30 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه خانم زهرا نوروزی دانشجو ی کارشناسی ارشد  مورخ 98/04/09 سا عت 11 برگزار می‌گردد

جلسه دفاعیه آقای علیرضا حضرتی دانشجو ی کارشناسی ارشد  مورخ 98/04/09 سا عت 9:30 برگزار می‌گردد

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی عمران

جلسه دفاعیه آقای مجید شاه زیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/11/21 ساعت 14:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سهیل شاه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/10/16 ساعت 9برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی عابدی کلخوران علیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/10/16 ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید مرتضی حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/16 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای منصور یادگاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/12 ساعت 14برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر حسین هدایتی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/11 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمود آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/13 ساعت 8:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم هانا قانعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/09 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امید رهسپار محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/11 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای عبدالرحیم زیبا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/13 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مجید قدسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/13 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای عرفان عربشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/09 ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای دانیال خان زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/11 ساعت 11:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای خسرو شمس دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/09 ساعت 12 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا غلامرضایی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/06 ساعت 12 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای هادی خمسه ای دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/09 ساعت 11:30 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای وهاب رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/05 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امید رهسپاریدانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/11 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا انوشا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/11 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرین حجت الاسلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/065/09 ساعت 11 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم ندا توانایی سروندی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/02 ساعت 9 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر متینی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/05/15 ساعت 14 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای خسرو شمس  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/06/09 ساعت 10 برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای پویا نامی اردستانی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سازه دریایی  مورخ  98/05/09 ساعت 10 برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی ورزش

 

جلسه دفاعیه آقای فرید آجرلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی ورزش  مورخ  98/06/12 ساعت 14 برگزار می گردد.