اعلام تاریخ دفاعیه دانشجویان دانشکده

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۰

جلسات دفاعیه گروه مهندسی هسته ای -پرتوپزشکی

جلسه دفاعیه آقای مصطفی اسماعیل طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مژده یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتورمورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای روح ا... شیراوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-مواد و چرخه سوخت مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مرضیه گودرزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهرناززهتاب ور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور مورخ ۹۵/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم لاله یونسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-مهندسی مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مینو نیک فلاح دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهرو رضایی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای اصغر شاه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای-راکتور سوخت مورخ ۹۵/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی عمران

جلسه دفاعیه آقای کمال رحمانی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - آب دو شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سیروس محمد زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای هادی دشتی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - خاک سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای ابوالفضل باقرنیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای ایمان احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرج اله طهماسبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد منیعات دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - حمل و نقل دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد امین فدایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - سازه دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرمین صفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی طالبیان طاهری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای فرنود فرزانگان پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای آرش داور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای وحید میرحاجی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - خاک یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم آتوسا کیانفر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی زبرجدی کوزه کنان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مصطفی بصیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی کمانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - حمل و نقل یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد فدایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای میلاد قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای غلامرضا پازوکی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد

جلسه دفاعیه آقای نعیم حقیقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۱ برگزار می گردد

جلسه دفاعیه آقای احمد حسامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - حمل و نقل دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵ برگزار می گردد

جلسه دفاعیه خانم فاطمه اسلامی مشکنانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - حمل و نقل دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد

جلسه دفاعیه آقای کاوه رضوانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - حمل و نقل دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۲ برگزار می گردد

جلسه دفاعیه آقای محمد محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه ترابری دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۸ برگزار می گردد

جلسه دفاعیه آقای امیر شاه محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران -زلزله دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حامد زمانی نوری دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - سازه دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای حسین صادقی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - سازه دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای جواد بختیاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم فهیمه شجاعی فریز دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - زلزله یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نادره طایفه نسکیلی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - آب یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای ستار صالحی دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران - آب چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علیرضا هوشنگی پشتمساری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - راه و ترابری چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سعید کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای افشین رئوف دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید سیاوش شجاعی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای جلال بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم النا ممبینی دانشجوی ارشد رشته مهندسی عمران -راه و ترابری سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا قاسمی نسب دانشجوی ارشد رشته مهندسی عمران -برنامه ریزی حمل و نقل یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم شیدا روشنخواه دانشجوی ارشد رشته مهندسی عمران -برنامه ریزی حمل و نقل مورخ ۹۶/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی شیمی

جلسه دفاعیه آقای یونس پور محبت دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۹:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد حسین طاهری قیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای بهنام بیگ زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم هلینا خورسند جوجاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ ساعت ۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای کسری یاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمدرضا مصدقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم منیره مسلمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سید علی هاشمی کوچکسرایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مهسا نظری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سیده فاطمه حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سجاد جباری نیک دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم غزال به پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم محمدی جلده باخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه فرنیا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم حدیث حائری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم بهناز الهیاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم الناز سادات ارجایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم فرشته عبدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سارا حاج اکبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سحر آزادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم الهام بهنام فر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای شاهینحاتمی شهراب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم گلنوش اشرفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سارا یاورنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای رضا احمدی آل هاشم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نگین ضمیری شالکوهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم بهاره مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا ممقانی فر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم نیکی فرود دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مرجان مقیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر فکوری عیسی پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم آرزو نعمتی شفائی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا کیائی درونکلا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم سپیده رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم آرزو نوروزی یامچلو دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه اقای حسن محمودی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی معدن

جلسه دفاعیه آقای احسان داداشی دانشجوی دکتری رشته مهندسی معدن چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهدی شاهجویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای علی اله وردی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی پلیمر

جلسه دفاعیه خانم شیوا مظفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۵ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای سیدآرمین زارع استخرجی دانشجوی ارشد رشته مهندسی پلیمر مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مصطفی ارجمندپور دانشجوی ارشد رشته مهندسی پلیمر مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

 

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی صنایع

جلسه دفاعیه آقای فایق ظاهری دانشجوی دکتری صنایع روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۴۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای دانیال امیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای منصور امیر چخماقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم افشاری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز دو شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۷ ساعت ۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم اعظم ساداتی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا اسفندیاری دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم زهرا اسد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ ساعت ۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم ایران حقی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم فرهادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد رشیدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم بهنوش شریفی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۹ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد امین کرباسی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- صنایع روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای محمد محمودی نسب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی روز شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم سادیی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای مهرداد توفیقی اصل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم فاطمه احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امید ارغیش دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۸ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای امیر مهدی ملک دانشجو ی دکتری رشته مهندسی صنایع روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم ستاره رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم شقایق دهقان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه آقای متین کریمخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

 

 

جلسات دفاعیه گروه مهندسی نساجی

جلسه دفاعیه آقای روح ا.. کمانی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷ برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه خانم مریم میرزایی دانشجو ی دکتری رشته مهندسی نساجی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.