مهندسی شیمی

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۰

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر پژوم

بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیک (ارشد)

دانلود

بیوتکنولوژی غذایی (ارشد)

دانلود

آزمایشگاه بیوتکنولوژی (ارشد)

دانلود

 

دکتر عطار

تکنولوژی آنزیم (ارشد)

دانلود

 

دکتر نصر

انتقال حرارت کنوکسیونی پیشرفته (دکتری)

دانلود

ریاضیات پیشرفته (ارشد)

دانلود

 

دکتر حیدری نصب

سیالات پیشرفته (ارشد)

دانلود

ریاضیات پیشرفته (ارشد)

دانلود

 

دکتر علوی

پدیده های انتقال در صنایع غذایی (ارشد)

دانلود

روش تحقیق (ارشد)

دانلود

تکنولوژی آنزیم (ارشد)

دانلود

 

دکتر همتی

سینتیک و طراحی راکتور پیشرفته

دانلود

تصفیه آب و فاضلاب

دانلود