مهندسی صنایع

 

 

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر خلیل زاده

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته

دانلود

مدیریت منابع انسانی

دانلود

نظریه ی فازی و کاربردهای آن

دانلود

 

 

 

 

 

دکتر سجادی

Mathematical Planning

دانلود

 

دکتر سقایی

داده کاوی و یادگیری آماری

دانلود

روش تحقیق

دانلود

سری زمانی

دانلود

کنترل عددی

دانلود

کنترل کیفیت آماری پیشرفته

دانلود

مدیریت کیفیت و بهره وری

دانلود

آمار پیشرفته (دکتری)

دانلود

بازرسی خودکار (دکتری)

دانلود

روش تحقیق (دکتری)

دانلود

پیش بینی و آنالیز سری های زمانی (دکتری)

دانلود

پیش بینی کنترل عددی (دکتری)

دانلود

کنترل کیفیت جامع (ارشد)

دانلود

 

دکتر نجفی

برنامه ریزی استراتژیک (ارشد)

دانلود

قابلیت اطمینان (دکتری)

دانلود

برنامه ریزی خطی پیشرفته (دکتری)

دانلود

 

دکتر موحدی سبحانی

Multivariate Analysis

دانلود

System Dynamics

دانلود

 

دکتر امیر عزیزی

مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی

(کارشناسی ارشد گرایش کیفیت و بهره وری ۳ واحدی)

دانلود

تجزیه و تحلیل و بهبود بهره وری

(کارشناسی ارشد گرایش کیفیت و بهره وری و مدیریت مهندسی ۳ واحدی)

دانلود

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

(کارشناسی ارشد تمامی گرایشها ۳ واحدی)

دانلود

سازماندهی و رهبری

(کارشناسی ارشد گرایش سیستم بهره وری و مدیریت مهندسی ۳ واحدی)

دانلود

آمار مهندسی

(کارشناسی ارشد تمامی گرایشها ۳ واحدی)

دانلود

روش تحقیق

(کارشناسی ارشد تمامی گرایشها ۲ واحدی)

دانلود