مهندسی صنایع

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۵

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر خلیل زاده

اقتصاد خرد پیشرفته

دانلود

آمار حیاتی

دانلود

مدیریت پروژه

دانلود

کاربرد مجموعه های فازی در مدیریت و تصمیم گیری (ارشد)

دانلود

مدیریت منابع انسانی (ارشد و دکتری)

دانلود

مباحث منتخب (ارشد و دکتری)

دانلود

 

دکتر سجادی

Mathematical Planning

دانلود

 

دکتر سقایی

داده کاوی و یادگیری آماری

دانلود

روش تحقیق

دانلود

سری زمانی

دانلود

کنترل عددی

دانلود

کنترل کیقیت آماری پیشرفته

دانلود

مدیریت کیفیت و بهره وری

دانلود

آمار پیشرفته (دکتری)

دانلود

بازرسی خودکار (دکتری)

دانلود

روش تحقیق (دکتری)

دانلود

پیش بینی و آنالیز سری های زمانی (دکتری)

دانلود

پیش بینی کنترل عددی (دکتری)

دانلود

کنترل کیفیت جامع (ارشد)

دانلود

 

دکتر نجفی

برنامه ریزی استراتژیک (ارشد)

دانلود

قابلیت اطمینان (دکتری)

دانلود

برنامه ریزی خطی پیشرفته (دکتری)

دانلود

 

دکتر موحدی سبحانی

Multivariate Analysis

دانلود

System Dynamics

دانلود