مهندسی معدن

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

آ

دانلود

 

دانلود

 

   

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

 

دکتر

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دانلود

 

 

 

 

درس کانی شناسی فرآیند (دکتر معصومه کردپریجائی)

درس مبانی هیدرومتالورژی و آزمایشگاه (دکتر معصومه کردپریجائی)

درس مدلسازی و شبیه سازی و مبانی کنترل سیستمهای فرآوری مواد معدنی (دکتر معصومه کردپریجائی)

مدیریت و بازیافت باطله ها و قراضه ها (دکتر معصومه کردپریجائی)مباحث ویژه (ژئومکانیک نفت)

اقتصاد مواد معدنی

آتشباری پیشرفته

بررسی فنی و اقتصادی