مهندسی معدن

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۵

 

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر کاوه آهنگری

مکانیک سنگ پیشرفته

(جبرانی دکتری استخراج ۳و احدی)

دانلود

ابزاربندی و آزمایش صحرایی

(تخصصی دکتری مکانیک سنگ ۲ واحدی)

دانلود

 

دکتر شاهین مصراوغلی

فرآوری عناصر نادرخاکی و رادیواکتیو

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ۲ واحدی)

دانلود

هیدرو متالوژی پیشرفته

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ۳ واحدی)

دانلود

روش تحقیق

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ۲ واحدی)

دانلود

 

دکتر علی نقی دهقان

حفر چاه و فضاهای زیرزمینی پیشرفته

(کارشناسی ارشد استخراج مواد معدنی ۲ واحدی)

دانلود

روشهای عددی

(کارشناسی ارشد استخراج مواد معدنی ۲ واحدی)

دانلود

مهندسی نشست زمین

(دکتری مکانیک سنگ و استخراج ۳ واحدی)

دانلود

 

دکتر سیدمصلح افتخاری

تحقیق در عملیات

(کارشناسی ارشد استخراج ۲ واحدی)

دانلود

معدنکاری سطحی پیشرفته

(کارشناسی ارشد استخراج ۲ واحدی)

دانلود

 

دکتر معصومه کرد پریجائی

مدلسازی و شبیه سازی و مبانی کنترل سیستمهای فرآوری مواد معدنی (کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ۳ واحدی)

دانلود

مدیریت و بازیافت باطله ها و قراضه ها

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ۲ واحدی)

دانلود

کانی شناسی فرآیند

(کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ۲ واحدی)

دانلود