مهندسی هسته ای

آخرین بروز رسانی محتوای این صفحه: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۵

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر داریوش سرداری

مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری (دکتری پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

حفاظ سازی پرتوها (کارشناسی ارشد پرتوپزشکی)

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

آ

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

دگری

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

 

دکتر

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

دانلود

 

دکتر

 

دانلود

 

دانلود

 

 

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فیزیک هسته ای

جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای

آ
شکارسازی و دزیمتری پیشرفته

آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای