دوره های آموزشی کوتاه مدت

 

- مراحل اقدام و اجرای دوره کوتاه مدت تخصصی

- فرم‌های مورد نیاز اجرای دوره‌های کوتاه مدت

- اطلاعیه‌های دوره‌های کوتاه مدت تخصصی