مدیر گروه و اساتید گروه

 

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر فرشاد پازوکی(ارشد/دکتری) http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa

کتابخانه مرکزی طبقه اول باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد

                      
دکتر رضا آقایی طوق (کارشناسی) http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/fa    

 

 

اساتید گروه مهندسی هوا فضا وب سایت

دکتر امیرحسین هاشمیان

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-hashemian/fa

دکتر علیرضا داور

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-davari/fa

دکتر فریدون ثابت قدم

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-sabet/fa
دکتر علی محمودی

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-mahmoodi/fa

دکتر مهدی مندعلی

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mandali/fa

دکتر داود اسدی هندوستانی

 

دکتر اشکان نجائی