مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر فرشید باباپور http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

ساختمان فیزیک پلاسمای 2، اتاق 304

44869632-3

44869648

داخلی 6833

 

اساتید گروه مهندسی هسته‌ای وب سایت
دکتر میترا اطهری http://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa
دکتر الهام سعید زاده http://faculty.srbiau.ac.ir/e-saeedzadeh/fa
دکتر غلامرضا جهانفرنیا http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa
دکتر محسن خردمند سعدی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kheradmand/fa
دکتر محمد ره گشای http://faculty.srbiau.ac.ir/m-rahgoshay/fa
دکتر مسعود منصوری http://faculty.srbiau.ac.ir/m-mansouri/fa
دکتر اصغر حدادی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-haddadi/fa 
دکتر محمد حسن طلب http://faculty.srbiau.ac.ir/m-hosntalab/fa
دکتر داریوش سرداری لودرچه http://faculty.srbiau.ac.ir/d-sardari/fa
دکتر مرتضی اکبری حصار https://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa