مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه مهندسی مواد - ساخت و شناخت مواد وب سایت محل استقرار شماره تماس 
دکتر محمد معظمی گودرزی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-moazami/fa

ساختمان فیزیک پلاسمای 2، اتاق 422

44869632-3 44869648

داخلی 6847
 
مدیر گروه مهندسی مواد - مواد غیر فلزی و حفاظت مواد وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر ارغوان کاظمی نافچی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-kazemi/fa ساختمان فیزیک پلاسمای2، اتاق 422

44869632-3

44869648

داخلی6847 

 

اساتید گروه مهندسی مواد وب سایت
دکتر محمد اردستانی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa
دکتر کاوه ارزانی http://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa
دکتر محمد رضا افشار مقدم زنجانی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa
دکتر محمد باوند وندچالی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa
دکتر علیرضا عباسی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-abbasi/fa
دکتر امیررضا فرنیا http://faculty.srbiau.ac.ir/a-farnia/fa
دکتر عبدالعلی فیاض http://faculty.srbiau.ac.ir/a-fayyaz/fa
دکتر افشین مسعودی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-masoudi/fa
دکتر سید هاشم موسوی انیجدان http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-mousavi/fa
دکتر اعظم موسوی کاشی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-moosavi/fa
دکتر حمیدرضا نجفی دژه منفرد http://faculty.srbiau.ac.ir/h-najafi/fa
دکتر محمد جواد نیری http://faculty.srbiau.ac.ir/m-nayeri/fa