مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر کاوه آهنگری http://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa دانشکده فنی، طبقه دوم، اتاق گروه مهندسی معدن 44868421-30 داخلی 6691

 

اساتید گروه مهندسی معدن وب سایت
دکتر علی نقی دهقان http://faculty.srbiau.ac.ir/a-dehghan/fa
دکتر فرشاد رشیدی نژاد http://faculty.srbiau.ac.ir/f-rashidinejad/fa
دکتر معصومه کرد پریجانی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kordparijaei/fa
دکتر شاهین مصراوغلی http://faculty.srbiau.ac.ir/sh-mesroghli/fa