مدیر گروه و اساتید گروه

   سرپرست         وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر ابوسعید رشیدی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa دانشکده فنی، طبقه دوم، اتاق گروه مهندسی نساجی 44868421-30 داخلی6633

 

اساتید گروه مهندسی ورزش وب سایت
دکتر رضا سارنگ http://faculty.srbiau.ac.ir/r-sarang/fa