مدیر گروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر ابوسعید رشیدی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa دانشکده فنی، طبقه دوم، اتاق گروه مهندسی نساجی 44868421-30 داخلی6633

 

اساتید گروه مهندسی نساجی وب سایت
دکتر ابوسعید رشیدی http://faculty.srbiau.ac.ir/a-rashidi/fa
دکتر مهدی کمالی دولت آبادی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-kamali/fa
دکتر مهدی ورسه ای http://faculty.srbiau.ac.ir/m-varseie/fa
دکتر نیلوفر اصلاحی https://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa
دکتر عادله قلی پور کنعانی https://faculty.srbiau.ac.ir/a-gholipour/fa