مهندسی صنایع

 

 

طرح درس نیمسال اول ۹۸ - ۹۷

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر خلیل زاده

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته

دانلود

مدیریت منابع انسانی

دانلود

 

دکتر امیر عزیزی

مباحث منتخب در مدیریت مهندسی

دانلود

مدیریت کیفیت جامع

دانلود

مهندسی فاکتورهای انسانی

دانلود

سازماندهی و رهبری

دانلود

مدیریت کیفیت و بهره وری

دانلود

 

دکتر موحدی سبحانی

آمار پیشرفته

دانلود

تجزیه و تحلیل چند متغیره

دانلود

سیستم های دینامیک

دانلود

 

دکتر یزدیان

برنامه ریزی خطی

دانلود

برنامه ریزی ریاضی

دانلود

برنامه ریزی عدد صحیح

دانلود

مدل های تحقیق در عملیات برای سلامت

دانلود

مهندسی سیستم

دانلود