مهندسی صنایع دریایی

 

 

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

 

دکتر امین بهمن پور

مهندسی شمع در سازه های دریایی دانلود
 
دکتر سعید کاظمی تحلیل عدم قطعیتها و مبانی مدیریت خطر

دانلود

طراحی سازه کشتی

دانلود

مبانی هیدرولیک دریا

دانلود

 

دکتر محمد کسائیان سکوهای دریایی دانلود