مهندسی مواد

 

 

طرح درس نیمسال اول ۹۸ -۹۷

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر محمد اردستانی آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانلود

آزمایشگاه متالورژی جوشکاری

دانلود

تغییر حالتهای متالورژیکی

دانلود

تئوری الکترونی مواد

دانلود

متالورژی فیزیکی مواد۱

دانلود

متالورژی فیزیکی مواد۲

دانلود

 

دکتر آرمین اسمعیل زاغی اصول و کاربردهای لایه های نازک

دانلود

زبان تخصصی

دانلود

فیزیک حالت جامد

دانلود

کارگاه عمومی

دانلود

مواد در مهندسی ورزش

دانلود

 

دکتر محمد رضا افشار مقدم استخراج فلزات ۲

دانلود

اصول پیرو متالورژی

دانلود

اقتصاد و مدیریت صنعتی

دانلود

پدیده های انتقال

دانلود

سینتیک پیشرفته مواد

دانلود

سینتیک مواد

دانلود

مطالب ویژه

دانلود

نفوذ در جامدات

دانلود
 
دکتر احمد علی آماده اصول شکل دهی

دانلود

بازرسی جوش

دانلود

 

دکتر ناهید پیرهادی الکتروشیمی و سینتیک

دانلود

خوردگی و حفاظت

دانلود

خوردگی

دانلود

شیمی فیزیک

دانلود

 

دکتر علیرضا عباسی

آز اصول حفاظت

دانلود

آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته

دانلود

ترمودینامیک پیشرفته مواد

دانلود

حفاظت کاتدی و آندی

دانلود

روشهای پیشرفته جوشکاری

دانلود

مباحث ویژه در ترمودینامیک مواد

دانلود

متالورژی جوشکاری

دانلود

 

دکتر امیر رضا فرنیا

شکست و خستگی

دانلود

خواص مکانیکی مواد ۱

دانلود

خواص مکانیکی مواد ۲

دانلود

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

دانلود

بررسیهای غیر مخرب

دانلود

آلیاژهای غیر آهنی

دانلود

لحیم کاری سخت و نرم

دانلود

 

دکتر عبدالعلی فیاض

ریخته گری ۲

دانلود

خواص مکانیکی ۲

دانلود

آزمایشگاه خواص مکانیکی موا ۱

دانلود

آزمایشگاه متالوگرافی و ریز ساختار مواد ۱

دانلود

اصول انجماد و ریخته گری فلزات

دانلود

 

دکتر افشین مسعودی

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد ۱

دانلود

آزمایشگاه متالوگرافی و ریز ساختار مواد ۱

دانلود

بلور شناسی و آزمایشگاه

دانلود

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد ۱

دانلود

خواص مکانیکی مواد ۱

دانلود

روش تحقیق

دانلود

کارگاه عمومی

دانلود

 

دکتر محمد معظمی گودرزی

طراحی مواد مهندسی

دانلود

فرآیندهای انجماد پیوسته

دانلود

کامپوزیت ها

دانلود

متالورژی پودر پیشرفته

دانلود

اتوکامپوزیت ها

دانلود

 

دکتر سید هاشم موسوی اینجدان

خواص فیزیکی ۱

دانلود

زبان تخصصی مواد

دانلود

شکل دهی فلزات ۱

دانلود

شیمی فیزیک

دانلود

علم مواد برای مهندسی ورزش

دانلود

 

دکتر حمیدرضا نجفی

آلیاژهای دمای بالا

دانلود

خزش

دانلود

روش های نوین مطالعه مواد

دانلود

عملیات حرارتی

دانلود

متالورژی پیشرفته جوشکاری

دانلود

متالورژی فیزیکی مواد ۲

دانلود

 

دکتر محمد جواد نیری

آزمایشگاه انجماد فلزات

دانلود

آزمایشگاه ریخته گری

دانلود

انتقال مطالب

دانلود

پدیده های انتقال

دانلود

عملیات حرارتی

دانلود

کاربردهای کامپیوتر در مهندسی مواد

دانلود