مهندسی معدن

 

 

 

طرح درس نیمسال اول ۹۸ -۹۷

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر کاوه آهنگری

مکانیک سنگ پیشرفته

دانلود

مکانیک سنگ پیشرفته

دانلود

ابزاربندی و آزمایش صحرایی

دانلود

بهسازی زمین

دانلود

 

دکتر افتخاری

روش‌های عددی پیشرفته

دانلود

ریاضی پیشرفته

دانلود

روش تحقیق

دانلود

 

دکتر علی نقی دهقان

مهندسی نشست زمین

دانلود

معدن کاری زیر زمینی پیشرفته

دانلود

 

دکتر فرشاد رشیدی نژاد

کانه آرایی پیشرفته

دانلود

طراحی و تحلیل آزمایش ها

دانلود

کنترل و دفع مواد زائد و پساب ها

دانلود

تکنیکهای بهینه سازی استخراج رو باز

دانلود

برنامه ریزی تولید

دانلود

حفاری و انفجار پیشرفته

دانلود

 

دکتر شاهین مصراوغلی

الکترومتالورژی

دانلود

پدیده های سطحی

دانلود

روش تحقیق

دانلود

زبان تخصصی پیشرفته

دانلود

عناصر نادر خاکی

دانلود

مبانی فلوتاسیون

دانلود

هیدرومتالورژی پیشرفته

دانلود

 

دکتر معصومه کرد پریجائی

اقتصاد و مدیریت پروژه های معدنی

دانلود

بررسی فنی و اقتصادی

دانلود

کانی شناسی فرآیند

دانلود

مبانی هیدرومتالورژِی و آزمایشگاه

دانلود
مدلسازی، شبیه سازی و مبانی کنترل سیستمهای فرآوری مواد معدنی دانلود
فرآوری مواد معدنی غیرفلزی

دانلود