مهندسی نساجی

 

 

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر رشیدی

مطالب ویژه ۳( دکتری)

دانلود

روشهای پیشرفته میکروسکوپی در نساجی (ارشد)

دانلود

تکنولوژی تولید الیاف پیشرفته در نساجی (ارشد)

دانلود

 

دکتر قاضی سعیدی

تجزیه و تحلیل داده ها در نساجی (ارشد)

دانلود

 

دکتر ورسه ای

ریاضی ۲( کارشناسی - کلیه گرایشها)

دانلود

آمار و روشهای تحقیق در نساجی (ارشد)

دانلود

ریاضیات مهندسی (کارشناسی - کلیه گرایشها)

دانلود