مهندسی ورزش

نام استاد‌ طرح درس
دکتر رضا سارنگ

سیستمهای کنترل عصبی عضلانی

مدارهای الکتریکی ۱

آشنایی با اصول و روش ها و تجهیزات در اندازه گیری در ورزش

دکتر ابراهیمی

الکترونیک ۱
دکتر عارفه خراسانی زاده آزمایشگاه فیزیولوژی
دکتر میثم نثاری مقدم طراحی دیجیتال ومیکرو پروسسور
دکتر آیدین قره داغی سیگنالها و سیستمها
دکتر محمد مهدی جعفری استاتیک و مقاومت مصالح
دکتر منصوره داودی شیمی عمومی
دکترحمیدرضابرنامه ئی

استاتیک

بیومکانیک

دکتر مهشید کدخدائی فیزیک پلاسما
عبدالمجید خاتم علم مواد
حسین فوایدی

مواد در مهندسی ورزش

دینامیک

استاتیک و مقاومت مصالح