مهندسی هسته ای

 

طرح دروس بر اساس نام استاد

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر داریوش سرداری

مباحث پیشرفته در آشکارسازی و دزیمتری

(دکتری پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

حفاظ سازی پرتوها

(کارشناسی ارشد پرتوپزشکی)

دانلود

 

دکتر اصغر حدادی

فیزیک هسته‌ای ۱

(کارشناسی گرایش پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

آشکارسازی و سیستم‌های اندازه گیری هسته‌ای

(کارشناسی گرایش پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

آشکارسازی و دزیمتری

(کارشناسی ارشد پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

شبیه سازی در پرتوپزشکی

(کارشناسی ارشد پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

شبیه سازی

(دکتری پرتوپزشکی ۳ واحدی)

دانلود

 

دکتر علی پذیرنده

فیزیک راکتور۲

(کارشناسی ارشد راکتور ۳ واحدی)

دانلود

دینامیک راکتور

(کارشناسی ارشد راکتور ۳ واحدی)
دانلود

آزمایشگاه دوزیمتری

(کارشناسی و ارشد - راکتور و پرتو پزشکی - ۱ واحدی)

دانلود

آزمایشگاه هسته‌ای

(کارشناسی و ارشد - راکتور و پرتو پزشکی - ۱ واحدی)

دانلود

دینامیک راکتور پیشرفته

(دکتری-راکتور -۳و احدی)

دانلود

کدهای محاسباتی پیشرفته و کاربرد انها

(دکتری-راکتور -۳و احدی)

دانلود

 

دکتر میترا اطهری

آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته

(دکتری- انرژی هسته‌ای- ۳ واحدی)

دانلود

آشکارسازی و سیستم‌های اندازه گیری هسته‌ای

(کارشناسی - هسته‌ای- ۳ واحدی)

دانلود

جنبه‌های زیست محیطی

(کارشناسی-هسته‌ای- ۳و احدی)

دانلود

آشکارسازی ۱

(ارشد-کاربرد پرتوها- ۳ واحدی)

دانلود

روش‌های آنالیز

(ارشد-کاربرد پرتوها- ۳ واحدی)

دانلود

فیزیک هسته‌ای

(کارشناسی-هسته‌ای- ۳و احدی)

دانلود

 

دکتر جهانفرنیا

مهندسی نیروگاه‌های هسته‌ای

(کارشناسی-راکتور -۳ واحدی)

دانلود

ترمو دینامیک مهندسی

(کارشناسی-راکتور -۳ واحدی)
دانلود

تکنولوژی نیروگاه‌های هسته‌ای

(ارشد- راکتور - ۳ واحدی)

دانلود

جریان‌های دوفازی

(دکتری-راکتور -۳و احدی)

دانلود

 

دکتر محسن خردمند سعدی

فیزیک راکتور پیشرفته

(دکتری- هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

فیزیک بهداشت

(ارشد-راکتور چرخه سوخت -۳و احدی)

دانلود

روش مونت کارلو

(ارشد-هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

حفاظت در برابر پرتوها

(ارشد-هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

مقدمه‌ای بر تئوری راکتورهای هسته‌ای

(کارشناسی-هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

 

دکتر سعیدزاده

دزیمتری و محاسبه

(کارشناسی-پرتوپزشکی -۳و احدی)

دانلود

آشنایی با مونت کارلو و کدهای هسته‌ای

(کارشناسی-پرتوپزشکی -۳و احدی)

دانلود

طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی

(ارشد-پرتو پزشکی -۳و احدی)

دانلود

مباحث پیشرفته در روش‌های درمان با پرتوها

(دکتری-پرتوپزشکی)

دانلود

 

دکتر محمد رهگشای

انتقال حرارت

(کارشناسی هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

انتقال حرارت هسته‌ای

(ارشد -راکتور -۳و احدی)

دانلود

چرخه سوخت ۱

(ارشد -چرخه سوخت -۳و احدی)

دانلود

محاسبات عددی پیشرفته

(دکتری / ‏ارشد‬ - مهندسی انرژی هسته‌ای / ‏راکتور -۳و احدی)

دانلود

مدیریت پسماند هسته‌ای

(کارشناسی-هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

مکانیک سیالات

(کارشناسی- هسته‌ای -۳و احدی)

دانلود

 

دکتر محمد حسن طلب

آشکارسازی و دوزیمتری

(دکتری جبرانی-پرتوپزشکی -۳و احدی)

دانلود

دستگاه های پرتوپزشکی

(دکتری جبرانی-پرتوپزشکی -۳و احدی)

دانلود

سیستم های تصویربرداری پزشکی با پرتوهای یون ساز

(دکتری -پرتوپزشکی -۳و احدی)

دانلود

سیستم های تصویربرداری پزشکی

(ارشد-پرتوپزشکی -۳و احدی)

دانلود

 

دکتر مرتضی اکبری

جبر خطی

کارشناسی-راکتور -۳و احدی)

دانلود

سیستم های کنترل خطی

(کارشناسی-راکتور -۳و احدی)

دانلود

کدهای محاسبات هسته ای

(ارشد-گداخت -۳و احدی)

دانلود

محاسبات عددی

(کارشناسی-راکتور -۳و احدی)

دانلود
 
دکتر فرشید باباپور

مباحث پیشرفته در سیستم های تصویرگر غیر یونساز

(دکتری- پرتوپزشکی -۳ واحدی)

دانلود

پردازش تصویر مهندسی پرتوپزشکی

(دکتری- پرتوپزشکی -۳ واحدی)

دانلود

دستگاه های پرتوپزشکی

(دکتری- پرتوپزشکی -۳ واحدی)

دانلود

 

دکتر مسعود منصوری

ایمنی راکتورهای هسته ای

(کارشناسی-راکتور -۳و احدی)

دانلود

فیزیک راکتور هسته ای

(ارشد-راکتور -۳و احدی)

دانلود

رادیو ایزوتوپ ها و کاربرد آنها

(کارشناسی-راکتور -۳و احدی)

دانلود

ایمنی راکتورهای هسته ای

(ارشد-راکتور -۳و احدی)

دانلود