مهندسی هوا فضا

 

 

طرح درس نیمسال اول ۹۸ - ۹۷

نام استاد

نام درس

طرح درس

دکتر میترا اطهری آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته

دانلود

آشکارسازی و سیستم‌های اندازه گیری هسته‌ای

دانلود

جنبه‌های زیست محیطی

دانلود
طرح آشکارسازی ۲

دانلود

آزمایشگاه آشکارسازی

دانلود

روش‌های آنالیز

دانلود

آشکارسازی ۱

دانلود

کاربرد صنعتی رادیو ایزوتوپها

دانلود
فیزیک هسته‌ای

دانلود

 

دکتر مرتضی اکبری

جبر خطی

دانلود

سیستم‌های کنترل خطی

دانلود

کدهای محاسبات هسته‌ای

دانلود

محاسبات عددی

دانلود

 

دکتر فرشید باباپور

مباحث پیشرفته در سیستم‌های تصویر گر غیر یونساز

دانلود

پردازش تصویر

دانلود

دستگاه‌های پرتوپزشکی

دانلود

روش تحقیق

دانلود

 

دکتر پذیرنده

آزمایشگاه دزیمتری

دانلود

آزمایشگاه هسته‌ای

دانلود

دینامیک پیشرفته

دانلود

کدهای محاسبات هسته‌ای و کاربردی

دانلود

دینامیک رآکتور

دانلود

فیزیک رآکتور ۲

دانلود

 

دکتر جهانفر نیا

زبان تخصصی پیشرفته

دانلود

مقدمه ای بر تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

دانلود

مهندسی نیروگاه های هسته ای

دانلود

زبان تخصصی

دانلود

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

دانلود

اصول ترمو هیدرولیک

دانلود

ترمودینامیک هسته ای

دانلود

جریان های دو فازی

دانلود

 

دکتر محمد حسن طلب

آشکارسازی و دزیمتری

دانلود

دستگاه های پرتوپزشکی

دانلود

سیستم های تصویربرداری پزشکی با پرتوهای یونساز

دانلود

سیستم های تصویربرداری پزشکی

دانلود

 

دکتر اصضر حدادی

فیزیک هسته ای

دانلود

آشکارسازی و دزیمتری

دانلود

آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای

دانلود

شبیه سازی در پرتوپزشکی

دانلود

شبیه سازی

دانلود

 

دکتر خردمند

فیزیک رآکتور پیشرفته

دانلود

فیزیک بهداشت

دانلود

روش مونت کارلو

دانلود

حفاظت در برابر پرتوها

دانلود

مقدمه ای بر تئوری رآکتورهای هسته ای

دانلود

 

دکتر ره گشای

انتقال حرارت

دانلود

انتقال حرارت هسته ای

دانلود

چرخه سوخت ۱

دانلود

محاسبات عددی پیشرفته

دانلود

مدیریت پسمانداری هسته ای

دانلود

مکانیک سیالات

دانلود

 

دکتر سعید زاده

دزیمتری و محاسبه دز

دانلود

آشنایی با مونت کارلو و کدهای هسته ای

دانلود

طراحی و محاسبه دز در پرتو درمانی

دانلود

مباحث پیشرفته در روشهای درمان با پرتو

دانلود

 

دکتر داریوش سرداری

آشکارسازی پیشرفته دانلود

 

دکتر مسعود منصوری

ایمنی رآکتورهای هسته ای

دانلود

فیزیک رآکتورهای هسته ای

دانلود

رادیو ایزوتوپ ها و کاربرد آنها

دانلود

ایمنی رآکتورهای هسته ای

دانلود