مدیران

 

معاون دانشکده ساعت حضور
مدیر پژوهش دانشکده ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی ساخت و شناخت مواد ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی صنایع ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی مواد غیر فلزی و حفاظت ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی معدن ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی نساجی ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی ورزش ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی هسته‌ای ساعت حضور
مدیر گروه مهندسی هوافضا ساعت حضور