گروه مهندسی مواد

دکتر افشار مقدم زنجانی ساعت حضور
دکتر اردستانی ساعت حضور
دکتر اسمعیل زاغی ساعت حضور
دکتر باوند ساعت حضور
دکتر پیرهادی ساعت حضور
دکتر عباسی ساعت حضور
دکتر فیاض ساعت حضور
دکتر فرنیا ساعت حضور
دکتر کاظمی ساعت حضور
دکتر مسعودی ساعت حضور
دکتر موسوی ساعت حضور
دکتر معظمی ساعت حضور
دکتر نجفی ساعت حضور
دکتر نیری ساعت حضور