ساختار پژوهش دانشکده

 

- مدیر پژوهش دانشکده: دکتر امیر رضا فرنیا

- کارشناسان پژوهش دانشکده

            خانم فاطمه نعمتی (مهندسی هسته ای، مهندسی سازه دریا، مهندسی معدن، )   

            خانم خدیجه وکیلی (مهندسی مواد، مهندسی ورزش، مهندسی نساجی، مهندسی هوافضا )

            آقای مصطفی مردی (مهندسی صنایع)