مدیرگروه و اساتید گروه

 

مدیر گروه وب سایت محل استقرار شماره تماس
دکتر سعید کاظمی https://faculty.srbiau.ac.ir/s-kazemi/fa بلوک2 آموزشی، بال غربی طبقه اول، اتاق گروه صنایع دریایی 44867161 داخلی2108

 

اساتید گروه صنایع دریایی وب سایت
دکتر مهدی آذر سینا http://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa
دکتر محمد اسدیان قهفرخی http://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa
دکتر مجید قدسی حسن آباد http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ghodsi/fa