رشته‌های کارشناسی

 

مراحل ثبت‌نام و انتخاب واحد

1- مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir و بارگذاری و تکمیل فرم ها طبق زمانبندی مربوطه (راهنمای شماره 1)

2- اخذ شماره دانشجویی (راهنمای شماره 2)

3- انتخاب واحد (راهنمای شماره3)

 

رشته و گرایش

مقطع

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی 

کارشناسی

دانلود

مهندسی نساجی

کارشناسی

دانلود

مهندسی هسته‌ای

کارشناسی

دانلود

مهندسی صنایع

کارشناسی

دانلود

مهندسی ورزش

کارشناسی

دانلود

مهندسی هوا فضا

کارشناسی

دانلود