رشته‌های کارشناسی ارشد

 

مراحل ثبت‌نام و انتخاب واحد

1- مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir و بارگذاری و تکمیل فرم ها طبق زمانبندی مربوطه (راهنمای شماره 1)

2- اخذ شماره دانشجویی (راهنمای شماره 2)

3- انتخاب واحد (راهنمای شماره3)

 

 

رشته و گرایش

مقطع

دانلود

مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

ارشد

دانلود

مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - شکل دادن فلزات

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - سرامیک

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - جوشکاری

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد

ارشد

دانلود

مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - الیاف

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - نانو فناوری

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - مدیریت تولید

ارشد

دانلود

مهندسی نساجی - فناوری

ارشد

دانلود

مهندسی شیمی نساجی و رنگ

ارشد

دانلود

مهندسی پرتو پزشکی

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - رآکتور

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - گداخت هسته‌ای

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای - گداخت هسته‌ای

ارشد

دانلود

مهندسی هسته‌ای -کاربرد پرتوها

ارشد دانلود

مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

ارشد

دانلود

مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - سلامت

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع -- سیستم‌های مالی

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - سیستم‌های کلان

ارشد

دانلود

مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم

ارشد

دانلود