رشته‌های دکتری

 

مراحل ثبت‌نام و انتخاب واحد

1- مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir و بارگذاری و تکمیل فرم ها طبق زمانبندی مربوطه (راهنمای شماره 1)

2- اخذ شماره دانشجویی (راهنمای شماره 2)

3- انتخاب واحد (راهنمای شماره3)

 

رشته و گرایش

مقطع

دانلود

مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

دکتری

دانلود

مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

دکتری

دانلود

مهندسی معدن - مکانیک سنگ

دکتری

دانلود

مهندسی مواد و متالورژی - مواد پیشرفته

دکتری

دانلود

مهندسی نساجی - الیاف نساجی

دکتری

دانلود

مهندسی نساجی - فناوری نساجی

دکتری

دانلود

مهندسی هسته‌ای - انرژی هسته‌ای

دکتری

دانلود

مهندسی پرتوپزشکی

دکتری

دانلود

مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

دکتری

دانلود

مهندسی صنایع

دکتری

دانلود